تماس با خانه

جهت راهنمایی درباره نحوه ثبت نام در سفرها، کسب اطلاعات بیشتر درباره سفرهای خانه گردشگری و گزارش خطا در اطلاعات سفرها یا روند ثبت نام با شماره   ۰۹۹۰۴۳۴۲۰۴۳ تماس حاصل فرمائید.


آدرس خانه گردشگری دانشگاه تهران:

تهران، خیابان شانزده آذر، باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران، سمت راست، طبقه دوم سلف مهر، خانه گردشگری دانشگاه تهران


شماره های تماس خانه گردشگری دانشگاه تهران:

مسئول واحد سفرها: ۰۹۲۱۵۸۴۰۳۲۴ (آقای امدادی)
مسئول واحد بازاریابی و گسترش بازار: ۰۹۱۹۵۴۶۵۸۹۹ (آقای شیخی)
مسئول واحد نشریات: ۰۹۱۲۰۱۲۱۹۸۶ (آقای ایوانی)
مسئول واحد منابع انسانی و باشگاه مشتریان: ۰۹۳۶۸۶۸۶۰۱۹ (خانم شیرمردی)
مسئول خانه گردشگری و رسیدگی به پیشنهادات و شکایات: ۰۹۱۵۲۴۲۰۵۴۳ (آقای سپاهی)


فرم ثبت انتقاد، پیشنهاد و نظر درباره ما و برنامه های مان: