تماس با خانه
 1. آدرس خانه گردشگری دانشگاه تهران

  تهران، خیابان شانزده آذر، باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران، سمت راست، طبقه دوم سلف مهر، خانه گردشگری دانشگاه تهران

 2. شماره های تماس خانه گردشگری دانشگاه تهران

  فکس خانه گردشگری دانشگاه تهران: ۰۲۱۸۹۷۸۵۳۱۸
  مسئول واحد سفرها: ۰۹۲۱۵۸۴۰۳۲۴ (آقای امدادی)
  مسئول واحد بازاریابی و گسترش بازار: ۰۹۱۹۵۴۶۵۸۹۹ (آقای شیخی)
  مسئول واحد نشریات: ۰۹۱۲۰۱۲۱۹۸۶ (آقای ایوانی)
  مسئول واحد منابع انسانی و باشگاه مشتریان: ۰۹۳۶۸۶۸۶۰۱۹ (خانم شیرمردی)
  مسئول خانه گردشگری و رسیدگی به پیشنهادات و شکایات: ۰۹۳۵۵۰۱۶۷۹۰ (آقای سپاهی)

 3. ثبت انتقاد، پیشنهاد و نظر درباره ما و برنامه های مان