تماس با خانه

جهت راهنمایی درباره نحوه ثبت نام در سفرها، کسب اطلاعات بیشتر درباره سفرهای خانه گردشگری و گزارش خطا در اطلاعات سفرها یا روند ثبت نام با شماره   ۰۹۹۰۴۳۴۲۰۴۳ تماس حاصل فرمائید.


آدرس خانه گردشگری دانشگاه تهران:

تهران، خیابان شانزده آذر، باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران، خانه گردشگری دانشگاه تهران


شماره های تماس خانه گردشگری دانشگاه تهران:

مسئول واحد روابط عمومی: ۰۹۹۰۴۳۴۲۰۴۳ (خانم بخشی)

مسئول واحد سفرها: ۰۹۲۱۵۸۴۰۳۲۴ (آقای امدادی)

مسئول خانه گردشگری و رسیدگی به پیشنهادات و شکایات: ۰۹۱۵۲۴۲۰۵۴۳ (آقای سپاهی)


فرم ثبت انتقاد، پیشنهاد و نظر درباره ما و برنامه های مان: