اطلاعات این دوره در تاریخ ۵ فروردین ۱۴۰۰ در وب سایت منتشر خواهد شد و سپس امکان ثبت نام خواهید داشت.