اطلاعات این دوره در تاریخ 5 فروردین 1400 در وب سایت منتشر خواهد شد و سپس امکان ثبت نام خواهید داشت.