آیین نوروز دریا در روستای سلخ

آیین نوروز دریا روستای سلح

روستای سلخ «سلخ» از عبارت «مسلخ» به معنای پوست کندن گرفته شده است. روستای سلخ از قدیمی‌ترین مراکز ماهیگیری قشم است. این روستا در گذشته محل اختصاصی صید کوسه‌ نهنگ‌های عظیم ‌الجثه (کوکی کر)[1] بوده است. چون صید این ماهی بزرگ به تنهایی ممکن نبوده است و توسط چندین نفر انجام می‌شده است لذا شغل […]