فرصت استفاده از تخفیف شگفت انگیز تا 2 میلیون تومانی ثبت نام در دوره های تورلیدری و مدیریت بند ب تا پنج شنبه 9 آذر تمدید شد.

روز: 25 آذر 1400

آیین نوروز دریا روستای سلح

آیین نوروز دریا در روستای سلخ

روستای سلخ «سلخ» از عبارت «مسلخ» به معنای پوست کندن گرفته شده است. روستای سلخ از قدیمی‌ترین مراکز ماهیگیری قشم است. این روستا در گذشته محل اختصاصی صید کوسه‌ نهنگ‌های عظیم ‌الجثه (کوکی کر)[1] بوده است. چون صید این ماهی بزرگ به تنهایی ممکن نبوده است و توسط چندین نفر انجام می‌شده است لذا شغل بیشتر مردان صیادی بوده است. پس از ممنوعیت صید کوکی کر نیز اهالی سلخ از صیادی دست نکشیده و به صید ماهیان کوچکتر و فروش و معاملهٔ آنها  برای امرار معاش ادامه داده‌اند. به بیان دیگر دریا و صیادی همواره از اولویت‌های سلخیان بوده است. نوروز دریایی نیز آیینی است برای یادآوری پیوند میان دریا به مثابهٔ روزی دهنده و اهل سلخ به مثابهٔ روزی گیرنده. نوروز دریا نوروز دریایی در حقیقت یک تقویم دریایی دقیق است که دریانوردان ایرانی از گذشته‌های دور برای سفر بر روی دریاها آن را ابداع کردند. این تقویم که

مطالعه این مطلب