تصاویر بعضی از سفرهای پیشین باشگاه گردشگری دانشگاهیان

باشگاه گردشگری دانشگاهیان از زبان شما

(این بخش در حال آماده سازی است)

خانم گوران

5/5

خانه دار، مادر دو دانشجوی دانشگاه تهران

ما همراه باشگاه گردشگری دانشگاهیان یک سفر به ماسوله داشتیم و خیلی راضی بودیم. نظم بسیار زیادی برقرار بود و به ما و البته مطمئنم بچه های دیگه خیلی خوش گذشت. از لحاظ تغذیه، نظم، برنامه ریزی و همه چیز عالی بود.

احسان سپاهی

4/5

دانشجوی دکتری بیوانفورماتیک در دانشگاه تهران

من به همراه باشگاه گردشگری دانشگاهیان سفرهای زیادی را به صورت مجردی و خانوادگی تجربه کرده ام. فضای سفرها سالم است و همسفران بسیار فرهیخته اند. راهنمایانی که برای سرپرستی سفرها و گشت ها انتخاب می شوند عموما دانش و تسلط خوبی دارند. حضور در این سفرها را قطعا به دوستان و همکارانم توصیه می کنم.