ما سفر رفتیم و از روزهای زندگی خاطره های خوش ساختیم…