فایل های پنجمین دوره راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی (تورلیدری فرهنگی)
باشگاه گردشگری دانشگاهیان و آوای جلب سیاحان
این صفحه در حال تکمیل است.
آداب معاشرت و الگوهای رفتاری | دکتر نصیریان

منابع آزمون جامع: آداب معاشرت جزو دروس آزمون جامع نمی باشد.

منابع امتحان داخلی: کتاب منبع و صجبت های استاد در کلاس

کتاب منبع امتحان: آداب معاشرت | دکتر نصیریان | انتشارات … | چاپ دوم | تصویر جلد

شناخت فرهنگ اقوام ایران زمین | دکتر کاشف نیا

منابع آزمون جامع: آداب معاشرت جزو دروس آزمون جامع نمی باشد.

منابع امتحان داخلی: کتاب منبع و صجبت های استاد در کلاس

کتاب منبع امتحان: آداب معاشرت | دکتر نصیریان | انتشارات … | چاپ دوم | تصویر جلد

قوانین و مقررات در صنعت گردشگری | دکتر عنبر

منابع آزمون جامع: آداب معاشرت جزو دروس آزمون جامع نمی باشد.

منابع امتحان داخلی: کتاب منبع و صجبت های استاد در کلاس

کتاب منبع امتحان: آداب معاشرت | دکتر نصیریان | انتشارات … | چاپ دوم | تصویر جلد